56. ‘nen Houp leîd

D’r weurtj wat aafgelieëje. D’r és ‘nen houp leîd oppe werreldj. En dan bedoel ich neet ’t leîd  van zikdje, doeëd en oeërlog. Neîn, gewoeën ’t leîd det minse deindânger aandoon. ’t Gevôlg van óngedöldj.

Kiektj noow mer ‘s nao ’t verkieër. Staoje efkes ’n seconde te lang stil as ’t verkieërslîcht op greun springtj dan weurtjer achter uch getoeterdj asof ze in brând staon. Ich dînk dan: “Neet zieënewechtig waere. Ge hooftj toch neet te gaon hoeëje en zieëker neet midde inne stad.” Riedje oppe groeëte wieëg dan kindje d’r donder op zégke detter heej of dao wul ein of ângere haostige mieter és dae uch bekans vuuëruut doetj. Asse uch passieërtj, gieët de middelvînger gegarendieërdj de locht in of de wiêsvînger tiktj driftig tieëge de vuuërkop aan. Neet te geluîve wi-j sómmige chauffeurs zich opriête. Det mót toch óngezoond zeen.

Neet allein oppe wieëg zeen de minse agressief en ongedöldjig. Waat dajje van ’t wînkelendj pebliek? Inne supermêrrentj loupe de mieëste op eur elfendêrtigste langs de schape. Eder fleske of pekske gieët doeër de hang. Effe laeze waat d’r op stieët en toch ouch effe belle nao ‘ne bekindje um te oeëverlégke. Beej ’t fruit enne greuntjes ésj al neet ângers. Effe mét thoês bespraeke waat d’r vanaovendj geaete zal waere. Uch speuje? Jaeneîn, tiêd zat. Boeëdschappe mójje röstig en good oeëverwoeëge doon. Tot ’t memênt és aangebroeëke det de wînkelendje dame of hieër aanne kassa keumtj. Dan ésj aansloête geblaoze. E mân of drej staon vuuër uch. De wachtendje ri-j begintj te kuûme, zwaor aom te hale en te knoeëtere. Mét e niêzig gezicht weurtjer nao de cassière gekieëke. Weem hieët d’r noow oeëts zoeë’n lânksaam dînk gezeen? En ouch dae klânt...weem kuîptjter noow zoeë’n ker vôl? Mót dae vör ’n hieël kostschoeël inkoupe doon? De óngedöldjige minse kieke op eur horloeëzje en hânge van ’t ein beîn op ’t ânger. Woeë és det gedöldj geblieëve woeëmej ze aan ’t wînkele wore?

Oeëverâl woeë völ vôlk beejeîn keumtj, weurtjer gedoedj en asj löktj ounoch vuuërgekroeëpe. Zoeë és in- en uutstappe inne trein soonger blaw plék ’n hieël prestatie. Pas nog zoog ich ’n jong moôder mét e klein wéchtje inne wândelwage. Ze perbieërdje gewoeën uut te stappe. D’r woort zoeë gedoedj van binne nao boete en ângersum det de moôder ram van slaag raakdje en begos te kake. De kleine bäökdje ouch al van schrik. Ouch dae waas de kluts kwiêt doeër ’t gedow en getrék. Neme dae efkes hôlp. Edereîn dach bliêkbaar allein aan z’n eige. Fatsoên és dan ver te zeuke.

Bertje, de poompbedeendje, dae leet zich neet opjage. Op ‘ne zoondigemiddig hónge mét ziene stool tieëge de gaevel naeve de poomp. Z’ne stool stóng nog mer op twieë puuëj. De luuëning tieëge de moor aan. Mét z’n oûge tow zote inne zón te wachte op klânte di-j benzien noeëdig haaje. Op e gegaeve memênt stoptjer ‘ne sjieke cabriolet. Inne wage zitj ‘nen aeve sjieke mins. Schoeën in ’t pak, ‘ne rejale snor oonger zien naas en dao op ‘ne sjieke zónnebrîl. ’t És de perfessor van de universiteit. Hae blieftj inne wage zitte. Hae tokkeltj mét z’n vîngers doeër ’t oeëpe raemke óngedöldjig oppe boetekânt vanne duuër. ’t Wachte oppe poompbedeendje deurtj ‘m wat lang. Hae guftj ’t op en ruptj:”Hêj, jóng, laotj eur hendjes ‘s wappere. Ich bin ‘ne klânt en ich bin neet van plan heej ’n oor te wachte tot dejjae van eure stool komtj.”

Bert leutj zich neet opjage en kieptj lânksaam de stool weer op veer puuëj en vreugtj onnuuëzel: ”Waat haaj menieër wille hebbe?” “Woeë dajje det ich heej vör kom?” Op z’n gemaak dröppeltj Bert de tank vanne cabriolet vôl. De chauffeur zieët e bitje gelaaje: ”Gae hetj heej mer e schoeën laeve. Zoeë e bitje hânge inne zón. En dao waerdje ounog vör betaaldj!” Bert kiektj ‘m mét ‘ne mispriêzendje blik aan en zieët uut de huuëgdje: ”Haadje mer baeter oppe schoeël mótte lieëre. Dan haadje ouch ’n écht vak gelieërdj. Dan haadje noow zjuust zoeë schoeën laeve gehadj as ich.”

De cabriolet schoeët kejhaard de groeëte wieëg op. En Bertje góng voldaon trök nao ziene stool inne zon.

Ton Bijsterveld-Claessens, juni 2015