69. Inne moeëde


Oeës Tânte Nelleke waas de dochter van oeës groeëtmoôder May en groeëtvader Giel. Tot May en Giel trawdje haaj eder z'nen eige stiêl. Giel maakdj zich verdeenstelik inne baw. May waas thoêsnejster. Ederen daâg góng May mét z'n nejmesjien op 'n kroekèr doeër waer en wîndj nao z'n klânte.Vör 'ne göldje enne kost haaj May d'n hieëlen daâg haard te wêrke. Z'n creativiteit heel in det de nejster van aoj loômele now mós make: van groeëte bókse klein bókske, van vrölliekleî-jer wichterklédjes, van verslieëte schölke zakdukskes en van aoj oongerbókse poetslep. Van moeëde vör wichter waas nog geîne kâl. Wichter droge in 't klein waat de groeëte minse droge.

Al vuuër d'n twieëdje werreldjoeërlog trawdje 't joonk stêl. May begost vôl iêver inne vuuërkamer van eur huuske e wînkelke. 't Haaj good gespaardj en kos zoeë wat vuuërraod inslaon. Hendjige Giel tummerdje 'n toeënbânk en wat schape aanne moor en May kos z'n kroekèr op stâl zétte.

De hândel bestóng uut knuîpkes, illestiek, kaartjes stopgare en wat oongergood. Van leverlee woort 't wînkelke 'n kostwinning en Giel góng kokosmatte op maot verkoupe. 'n Hieël gepoongel waas 't umboeëre van 't stug materiaol. 't Karwej óntlokdje Giel hieël wat vleukskes. Déks tot êrgernis van May.

De zake gónge zoeë good detter verhoesj woort nao 'n echt wînkelpând. Inne loup vannen tiêd verângerdje zoeë 't ein en 't ânger. D'r woorte gein zök mieër gestoptj en geîne illestiek mieër in oongerbókse gevieëmdj. 't Wînkelke van May raakdje uut de moeëde en nao kokosmatte waas ouch gein vraog mieër. 't Woort ouch tiêd det de middestânders op eur gemaak gónge laeve. Nelleke kwoom inne zaak. Sjuus wi-j vreuger z'n moôder börszje 't joonk dînk van iêver. 't Paszje z'n zaak aan aanne moderne tiêd. Niks knuîpkes of illestiek....Nelleke begos 'n broêdszaak mét de towpasselike naam 'Bruidsmode Nelleke'. 't Noom 'n nejster in deenst en raakdje zoeë bekîndj as speciaalzaak in confectie en op maot gemaakdje broêdsmoeëde. Slûm Nelleke volgdje de moeëde oppe voot. 't Heel nawgezatte d'n tillevies inne gater, want dao woort vör e groeët pebliek - oonger völ sentimentieël gesnotter - hejop getrawdj. Wi-j d'r op 'ne kieër e bruûdje trawdje mét e wit buulke aan z'nen êrm woeëje alle  bruûdjes van Nelleke zoeë'n attribuut. 'ne 'malebuul' , goof Nelleke 'm as naam. En de nejster maakdje aanne loupendje bând 'malebuul ' vör f 2,75. Mer zoeë'ne priês és neet gepasj beej 'n broêleft. De priês woort aangepasj: f 27,50. "Rawwe en trawwe moog wat koste", bedacht Nelleke. 't Schafdje zich 'ne filmcamera aan en eder broêdspaar krieëg van Nelleke 'ne film vanne trawperti-j. Det waas wat bezûndjers tot edereîn 'ne camera kocht.

En zoeë hoêteldje Tânte Nelleke doeër tot ouch vör hem d'n aojen daâg in zicht kwoom. De zaak woort verkochtj en Nelleke begos rap te versliête. 't Blieëf mej doon aanne moeëde: 't góng soondes neet mieër nao de kêrk. 't Hooje geî 'sacramênt der stervenden', 't woeëj gein begrafenis en neet de kêrk uutgedrage waere oonger 't zînge van "In paradisum..". Neîn, Tânte Nelleke woeëj gecremieërdj waere oonger 't zînge van "Mag ik dan bij jou...".

Ton Bijsterveld-Claessens juni 2016  


P.S. Malebuul zowel in enkel- als meervoud: Knikkerzak / knikkerzakken